תקנון אתר גד שבועותחברת  HFD שליחויות לוגיסטיקה

מאי 2021

 

  1. הגדרות

"היזם" – מחלבות גד בע"מ

"אתר ייעודי" – אתר אשר הוקם לטובת פרויקט קידום מכירות של מחלבות גד בע"מ

"מפעיל האתר" או "הספק"– המריץ שליחויות את פלאש לוגיסטיקה, ח.פ 540231644.

"טופס הזמנה" – כל הזמנת משלוח ממפעיל האתר תיעשה באמצעות מילוי טופס הזמנה חתום על ידי הלקוח. טופס ההזמנה יכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום וצורת הגבייה. מילוי טופס הזמנה מהווה הזמנת שירות מהיזם מחלבות גד בע"מ וממפעיל האתר המריץ שליחויות את פלאש לוגיסטיקה.

"השירות" – משלוח ארגז קטן / גדול של מוצרי מחלבות גד.

"לקוח פוטנציאלי" – אדם פרטי בגיל 18 ומעלה ו/או תאגיד אשר מבקשים לקבל מהספק את השירות אך לא השלימו את טופס ההזמנה ו/או לא בוצע חיוב כרטיס אשראי ו/או נקודת המשלוח הרצויה אינה מופיע ברשימת היישובים באתר הייעודי.

"לקוח" – אדם פרטי בגיל 18 ומעלה ו/או תאגיד אשר מבקשים לקבל ממפעיל האתר את השירות ומילאו ושלחו לספק את טופס ההזמנה המקוון באתר הייעודי ומפעיל האתר אישר לו בכתב כי קיבל את טופס הזמנה שלו וכי הוא יספק עבורו את השירות. לקוח אשר שלח למפעיל האתר טופס הזמנה יראוהו כמי שקרא והבין תקנון זה במלואו והסכים לכל תנאיו בטרם הזמין את השירות ממפעיל האתר.

  1. הוראות והנחיות בקשר עם ביצוע הזמנה ואחריות מפעיל האתר
  1. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
  1. מדיניות שירותים ומחירים
  1. תשלום בגין השירותים; ביטול עסקה והחזרות

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

הוראות סעיף ‎5.2.1 לעיל והוראות סעיף ‎5.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי הפלטפורמות למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

במידה וביטל לקוח עסקה לפי סעיפים ‎5.2.1 או ‎5.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‎5.2.1 או ‎5.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‎5.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת היזם הוצאו על-ידה או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

היזם ממליץ כי הטובין יוחזרו באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

כמו כן אין בהוראות סעיפים ‎5.6.1 ו-‎5.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותו של היזם לתבוע את נזקיה מהלקוח במקרה שהחזיר לחברה טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

 

  1. סודיות ופרטיות
  1. העדר אחריות

 

  1. שונות